Cracow Zakopane 2022

Trip to the south of Poland.